Politikk

Politikken skaper rammene enhver næring lever under. Skatt, regler og infrastruktur skaper det rommet hvor verdiskapingen finner sted. Det gjelder også småkraftnæringen. Her har man i tillegg utfordringer med at virksomheten er konsesjonsbelagt og avhengig av nettilknytning.

Derfor er Småkraftforeninga en aktiv aktør på de ulike arenaene hvor politikken skapes. I regjeringen, på Stortinget, fylkesnivå og lokalt. I tillegg er også foreninga en kjent størrelse for embetsverket i de ulike instansene og i direktorater. Gjennom synlighet, faglig virksomhet og å synliggjøre hvordan hverdagen er på bakken, sørger foreninga for at småkraftnæringas utfordringer blir kjent.

For at investorer skal kunne investere i fornybar elproduksjon, enten det er vind-, vann- eller biokraft, er det aller viktigste å sørge for forutsigbare og stabile rammevilkår. Samtidig er det også viktig at rammevilkårene legger til rette for at ressursen kan utnyttes av grunneiere, og at spesielt de første årene med tunge investeringer ikke skattlegges for tungt.

Rammevilkårene inkluderer også muligheten til å få konsesjon eller tillatelse til å bygge ut. Dette har siden tidlig 2000-tall vært en betydelig utfordring, og NVE har opparbeidet en betydelig kø som ved begynnelsen av 2012 består av mer enn 600 søknader. I tillegg påklages en rekke konsesjoner til OED, hvor det også tar lang tid å få behandlet disse.

Prioritering av utbygging, vedlikehold og utbedring av linjenettet er en forutsetning for å kunne bygge ut mer produksjon av fornybar kraft i Norge. Det er et betydelig etterslep, og det ble i 2011 anslått et behov for investeringer i sentralnettet som overstiger 40 milliarder og i underliggende nett på mer enn 70 milliarder. Da er det en forutsetning at myndighetene prioriterer denne åpenbare offentlige oppgaven, at nettselskapene er rasjonelle og at de tilføres tilstrekkelig kapital.

Her kan du lese mer om noen av de temaene foreninga jobber med:

Konsesjonsbehandling
Nett
Skatt