Nett

Linjenettet er kanskje den mest betydelige flaskehalsen for utbygging av mer fornybar produksjon i Norge. Det er siden Energiloven kom på plass i 1991 blitt et betydelig etterslep i utbygging, oppgradering og vedlikehold av alle nettnivåer i Norge, og det ble i 2011 estimert et investeringsbehov i sentralnettet på minimum 40 milliarder og på mer enn 70 milliarder i underliggende nett.

Dette betyr at det må på plass et solid taktskifte i utbyggingen. Samtidig må relevante myndigheter finne en god metode for å sørge for at nettutbyggingen er rasjonell og at ikke andre hensyn og prioriteringer kommer i veien.

Finansieringen av nett er en betydelig utfordring, og det er klart at lønnsomme kraftverk må bidra til finansieringen av nettet. Derfor har også bransjen akseptert dagens ordning med anleggsbidrag. Likevel er det bekymringsverdig når nettselskapene nå jobber for å få en utvidet adgang til anleggsbidrag også utenfor radielle produksjonsrelaterte nettanlegg. Dette vil forsterke den urettferdige effekten i at den som er «dråpen» må betale, mens de lønnsomme anleggene som allerede er på plass har unngått dette.

Derfor arbeider Småkraftforeninga mot dette forslaget, og arbeider parallelt med å finne gode løsninger som sprer kostnaden med nettinvesteringene ut over produksjonstida, slik at det blir mer rettferdig og enklere for private utbyggere.

Foreninga arbeider også aktivt for å sikre at det foregår en reell likebehandling og like vilkår over hele landet. Det betyr blant annet at vi krever at produsenter må få innsyn i underlagsmateriellet som ligger til grunn for beregning av kapasitet og kostnader i nettet.

Mange utbyggere opplever også at nettselskapene i liten grad legger til rette for ny produksjon og at ordningen med «rett til nett» bare er en papirtiger, når lokale netthøvdinger saboterer. Dette er et samfunnsproblem som må slås hardt ned på av regulator.

Det er også av stor viktighet for småkraftnæringen at det bygges ut tilstrekkelig kapasitet på utvekslingskablene med utlandet, slik at man har tilstrekkelig markedstilgang også i perioder med lite forbruk i Norge.

Nyheter om nett:
OED avviser klage om sanering av nett: http://www.kraftverk.net/visartikkel.php?id=2116
Null kabler gir null investering: http://www.kraftverk.net/visartikkel.php?id=2110
Overføringsnettet har høgt blodtrykk: http://www.kraftverk.net/visartikkel.php?id=2105