Skatt

Som for all annen næringsvirksomhet, er skatt en betydelig del av lønnsomhetskalkylene når man skal investere i et småkraftverk. Samtidig er det også en litt underlig situasjon at produksjon av fornybar energi, som stadig holdes fram fra politisk hold som ønsket og nødvendig virksomhet, også utsettes for særskattlegging utover ordinær næringsskatt.

Grunnrenteskatt
Grunnrenteskatten er det kun vannkraft og petroleumsvirksomhet har. Dette er ofte betegnet som skattlegging av «superprofitt» som oppstår ved utnyttelse av felles naturressurser. Det er vanskelig å argumentere mot denne ved petroleumsvirksomhet på sokkelen og ved utbygging av større vannkraftanlegg med gigantiske dammer på felles grunn. Samtidig oppleves den som mindre åpenbar for mindre kraftverk uten reguleringsevne.

Alle småkraftverk over 5500 kVa får grunnrenteskatt på hele sin produksjon, og ilegges 30% tilleggsskatt. Selv om skatten er ment å ramme ekstraordinær avkastning, fungerer den i dag slik at det i stor grad også er normalavkastning som skattlegges. Foreninga arbeider derfor for en helhetlig gjennomgang av grunnrenteskatten for småkraftverk.

Vårt hovedstandpunkt er at snmåkraftverk i liten grad nyter slik grunnrente som skatten er ment å ramme, og elvekraftverk uten reguleringsevne kan ikke sammenlignes med store magasinkraftverk. Det gjør at skatten rammer private utbyggere særlig hardt, en gruppe som også har mindre evne til å tåle svingninger i inntekter.

I tillegg har foreninga argumentert for at et bunnfradrag tilsvarende normalproduksjonen for et 5MW anlegg på 20GWh. Dette vil forhindre dagens situasjon med at man nedskalerer anlegg for å tilpasse seg skattenivået. Det er i dag mer lønnsomt å bygge rett under grensen enn å bygge nærmere 10-11 MW, noe som gjør at samfunnet går glipp av betydelige mengder fornybar energi.

Finansdepartementet varslet i statsbudsjettet for 2012 en gjennomgang av innslagspunktet for grunnrenteskatten. Det er ventet et høringsdokument i løpet av våren 2012 fra en arbeidsgruppe bestående av FIN, OED og NVE. Småkraftforeninga bidrar aktivt med innspill til gruppen.

Nyheter om grunnrenteskatt:
Varsler gjennomgang av grunnrenteskatten: http://kraftverk.net/visartikkel.php?id=2209
Ber om bunnfradrag: http://kraftverk.net/visartikkel.php?id=1969
Ytterligere skatteskjerping: http://kraftverk.net/visartikkel.php?id=1957
Fallrettsleie kan ikke lenger trekkes fra: http://kraftverk.net/visartikkel.php?id=1610

Eiendomsskatt:
Eiendomsskatten er nok et område hvor småkraftverkene i noen tilfeller rammes hardt. Grunnlaget for eiendomsskatten er skattemessig verdi. For småkraftverkene er denne satt til saldoverdi, noe som får en rekke uheldige utslag.

Det gjør at anlegg som allerede har trange marginer blir ekstrabeskattet. To like anlegg med like stor produksjon og like stor samfunnsnytte vil få til dels store forskjeller i beskatningen. Det gjør at det blir lite attraktivt å gjøre ekstrainvesteringer i miljøtiltak eller andre nyttige tiltak som pådrar tilleggskostnader.

Småkraftforeninga arbeider for å få på plass en ny takseringsmodell for småkraftverk. Denne må ta høyde for en langsiktighet og for at småkraftverk er svært tunge investeringer med en lang horisont og med betydelige samfunnsfordeler.

Nyheter om eiendomsskatt:
Ingen endringer i eiendomsskatten: http://kraftverk.net/visartikkel.php?id=2211