Ansatte i Småkraftforeninga

 Knut Olav Tveit (daglig leder)
Mob. 414 76 390
knut.olav@smakraftforeninga.no


Olav Skeie (Prosjektleder Småkraftdagane)
olav.skeie @ smakraftforeninga.no
Kontor: 37 93 40 90
Mobil: 901 51 150
Terje Engvik (Prosjektleder – drift og vedlikehold)
terje@smakraftforeninga.no
Mobil: 97517111
 Mikkel Aanderaa (webadministrator)
Tlf. 35 95 64 77 Mob. 913 03 303
mikkel@rlink.no
Nesoddvegen 112, 3810 Gvarv