logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Småkraftprosjektet i Fjellregionen er avsluttet

Norges Vel og Vingelen næringsselskap har sluttført en rapport som avslutter prosjektet om småkraftutvikling i Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal og Åmot (Nord-Østerdalen)

Lagt ut 08/02-2010

Følgende er sakset fra innlendingen: "Nord-Østerdal er en av Norges mest landbruksavhengige regioner, og selv om produksjonen fortsatt opprettholdes, medfører kravene til effektivitet usikkerhet og avskalling fra landbruksnæringen. Om-stillingsutfordringer i en så viktig næring er en utfordring for hele regionen. Mange har behov for ett ekstra ”bein å stå på” for å kunne videreføre gårdsdrifta eller annen aktivitet i tilknytning til sine ei-endommer. Utbygging av små kraftverk kan være ett lønnsomt alternativ for en del grunneiere/ ret-tighetshavere og for regionen som helhet. Som eksempel på de regionale virkningene kan man anslå at utbygging av 10 småkraftverk med en gjennomsnittlig årsproduksjon på 3 GWh, vil medføre inves-teringer på rundt kr 90 millioner og en årlig inntekt på kr 10 millioner. En stor del av investeringene i forbindelse med utbygging vil komme lokale entreprenører og leverandører til gode. I 2003 kom Olje- og energidepartementet med en strategiplan for økt etablering av små vannkraft-verk. Det har etter dette vært arbeidet spredt med småkraftutbygging i flere av kommunene i Fjellre-gionen, ikke minst i Folldal, og Regionrådet for Fjellregionen tok i februar 2006 initiativ til å få etab-lert et eget prosjekt for småkraftverk i Fjellregionen." Småkraftforeninga tar sikte på å gi en nærmere presentasjon av prosjektet i neste nummer av Småkraft-Nytt.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda