logo
Fornybar verdiskaping





Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:



Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Årsregnskapet enstemmig vedtatt


Medlemmene i Småkraftforeninga var helt enig i tekstendringen som styret la frem for årsmøtet.
Medlemmene i Småkraftforeninga sluttet seg enstemmig til regnskapet med en ny notetekst, som ble lagt frem for årsmøtet på Værnes 19. mars.

Lagt ut 21/03-2014

Styret tok inn den nye teksten i noten til regnskapet for å gi en mer presis og fyllestgjørende beskrivelse av det provisjonsbaserte konsulenthonorar til styrets leder for å arrangere Småkraftdagane.

I den nye noten gikk det også tydelig frem at styreleder aldri har deltatt i styrets behandling av hans konsulentavtale med Småkraftforeninga. Oppdraget var dessuten blitt konkurranseutsatt før avtalen med Trond Ryslett ble inngått.

I den nye regnskapsnoten går det også tydelig frem at honoraret dekket alle kostnader som styreleder har hatt til reise, overnatting og bistand med utvikling og planlegging av arrangementet.

Et samlet styre stilte seg bak regnskapet med den reviderte noteteksten som ble lagt fem for årsmøtet.

Etter dette ble regnskapet for Småkraftforemninga enstemmig godkjent av årsmøtet.
 


Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo