logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Avdekker vindkraftavskrivningens bakside


Åsmund Jenssen, som er partner i Thema Consulting Group, har analysert hva vindkraftavskrivningene vil medføre av konsekvenser for vannkraften.
Thema Consulting Group har, på oppdrag fra Småkraftforeninga, analysert konsekvensene for vannkraften dersom regjeringens forslag til endringer i avskrivningsreglene for vindkraft blir gjennomført.

Lagt ut 07/04-2015

Hovedkonklusjonene i notatet fra Thema Consulting kan oppsummeres i følgende punkter:
  • Endringer i avskrivningsreglene for vindkraft øker den relative lønnsomheten av vindkraftprosjekter i Norge. Virkningen på nåverdien av et representativt vindkraftprosjekt er likevel lavere enn eksempelvis en ekstraavskrivning på 40 prosent som foreslått av flere bransjeorganisasjoner i 2014.
  • Endrede avskrivningsregler påvirker konkurransen mellom norsk vannkraft og vindkraft i sertifikatmarkedet. Småkraftprosjekter med utbyggingskostnader på over 4 kr/kWh er særlig utsatt. Våre analyser viser at et småskala vannkraftprosjekt må redusere investeringskostnaden med ca. 10 prosent eller 0,45 kr/kWh i utbyggingskostnad for at det skal være like lønnsomt som et gitt vindkraftprosjekt etter at avskrivningsreglene er endret (gitt samme lønnsomhet av prosjektene før skatteendringer). Storskala vannkraftprosjekter påvirkes også negativt.
  • Endring i vindkraftavskrivningene øker den forventede utbyggingen av vindkraft i Norge med ca. 1,9 TWh. Utbyggingen skjer på bekostning av svensk vindkraft og 0,3 TWh norsk vannkraft.
  • Dersom norsk vannkraft gis en skattestimulans tilsvarende effekten av lineære avskrivninger for vindkraft målt i nåverdi, vil utbyggingen av norsk vannkraft øke med 0,8 TWh relativt til dagens situasjon og 1,1 TWh relativt til scenarioet med ensidig endring av vindkraftavskrivningene. Utbyggingen av vindkraft vil bare påvirkes i beskjeden grad (vekst på 1,8 TWh i stedet for 1,9), slik at nettovirkningen blir en betydelig økning av utbyggingen av sertifikatkraft i Norge.
  • Kostnadsdata for norske småkraftprosjekter illustrerer at en betydelig andel av potensialet for ny småkraft ligger i kostnadsintervallet 4-5 kr/kWh. Disse prosjektene er særlig usikre i lys av de foreslåtte skatteendringene.


Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda