logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Får bygge fem småkraftverk i Rana


Til tross for heftige innsigelser, har NVE gitt Statskog konsesjon for å bygge Bordvedåga kraftverk med en effekt på 5,49 MW og en årsproduksjon på 15,5 GWh. Foto: Ole Kristian Spikkeland
NVE har behandlet åtte søknader om bygging av småkraftverk i Rana kommune i Nordland, og har gitt konsesjon til fem av dem, mens tre får avslag.

Lagt ut 07/07-2015

Blakkåga, Bordvedåga, Nedre Leiråga, Røvassåga og Sølvbekken kraftverk kan forberede seg på å bygge. De fem kraftverkene vil gi en årsproduksjon på 73 GWh.
Kraftverksøknadene for Gubbeltåga, Leirdalselva og Rausandaksla nådde ikke opp hos konsesjonsmyndighetene. Disse tre kraftverkene representerte en årsproduksjon på 39 GWh.
Seks av de åtte søknadene tilhører Ranapakken. Gjennom denne pakkebehandling har myndighetene foretatt en helhetlig vurdering av konsekvensene dersom alle kraftverkene ble bygd. NVE har lagt vekt på å få fram de minst konfliktfylte prosjektene. Naturmangfold, landskap, reindrift, mineralressurser og den samlede belastningen i området har stått sentralt i denne vurderingen.
NVE har også ferdigbehandlet to andre småkraftsøknader i Rana. Sølvbekken kraftverk fikk konsesjon, ettersom fordelene ved en utbygging vurderes som større enn de skadene og ulempene dette vil medføre. Gubbeltåga kraftverk fikk avslag fordi det vil være i konflikt med reindrift og fjellrev, i et sammenhengende urørt naturområde. NVE mener de negative konsekvensene knyttet til Gubbeltåga ikke står i forhold til den økte kraftproduksjonen.
 


Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda