logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Tilbud om støttemedlemskap i Småkraftforeninga

Småkraftforeninga er en interesseorganisasjon for produsenter av kraft fra mikro-, mini- og småkraftverk. Foreninga har som mål å tilby faglig veiledning og drive en aktiv næringspolitikk for å sikre næringa best mulig rammebetingelser. Foreninga har et nært samarbeid med bl.a. NORSKOG, Skogeierforbundet, Bondelaget og andre sentrale næringsorganisasjoner i det næringspolitiske arbeidet.

Pr. i dag har foreninga over 600 medlemmer spredt over hele landet.

 

Vi har gjennom vår aktivitet gitt viktige bidrag til følgende forbedringer i rammebetingelsene det siste året:

 • Reversert Regjerings reduksjon av innslagpunktet for grunnrenteskatt fra 1500 kVa til 5500 kVa.
 • Bidratt til at NVE fikk tildelt 10 nye saksbehandlingsstillinger ved sin konsesjonsavdeling.

  ·      Hevet grensa for naturressurs- og grunnrentebeskatning fra 1500 kVA til 5500 kVA

  ·      Hevet grensa for konsesjon etter Industrikonsesjonsloven fra 1000 nhk til 4000 nhk

  ·      I forbindelse med beregning av grunnlaget for eiendomsskatt er det innført en maksimumsgrense på 2,5 kr/kWh og samtidig er minimumsverdien redusert fra 1 kr/kWh til 0,8 kr/kWh

  ·      Stor fokus på skranker i saksbehandlingen har ført til at bl.a. NVE er delegert ansvar for kraftverk opp til 10 MW

  ·      Regjeringen har utarbeidet en egen strategi for økt satsing på småskala vannkraft

  ·      Igangsatt en prosess for bedre og mer oversiktlige forhold rundt nettilknytning

  ·      Utarbeidet standardavtaler for organisering av fallrettighetshavere

  ·      Sannsynligvis en åpning for konsesjonsbehandling i verna vassdrag (avgjøres i Stortinget i februar)

  ·      Innføring av et marked for grønne sertifikater som omfatter vannkraft (avgjøres i Stortinget i mars)

  ·      Sannsynligvis en heving av grensa for fritak fra Samlet plan fra 1 MW til 10 MW (avgjøres i Stortinget i februar)

  ·      Bevissthet rundt småskala vannkrafts viktighet og potensiale så vel energipolitisk som distriktspolitisk. Småkraftproduksjon er på vei inn som en del av et utvidet landbruksbegrep med de fordeler det fører med seg

   

  De fleste næringer, og spesielt nye næringer er avhengig av å ha en sterk næringsorganisasjon i ryggen som kan ivareta næringas interesser i det offentlig rom og bidra til utvikling gjennom tilbud om faglig bistand og erfaringsutveksling. Det er om lag 700 småkraftprodusenter i Norge i dag, og Småkraftforeninga har tatt mål av seg å øke medlemsmassen betydelig i løpet av kommende periode.

   

  Foreninga utgir publikasjonen Småkraft-nytt fire ganger pr. år. Bladet har et opplag på 2 000 eksemplarer og distribueres til samtlige medlemmer, embetsverket, politikere, interesseorganisasjoner m.fl. I tillegg drifter vi hjemmesiden www.smakraftverk.com.

  Vi ønsker med dette å tilby dere støttemedlemskap i Småkraftforeninga. Som støttemedlemmer er dere med på å styrke grunnlaget for foreninga og arbeidet med å legge forholdene best mulig til rette for økt produksjon av småskala vannkraft i Norge.

  Som støttemedlem kan vi tilby dere følgende:

   

  Ant. tilsatte hos støttemedlem

  1 - 9

  10 ­ 19

  > 20

  Kontingent kr.

  7500,-

  10000,-

  12500,-

  Antall Småkraft-Nytt

  1

  3

  5

  Gratis PDF-foredrag frå tidl årsmøte/konferanse

  Ja

  Ja

  Ja

  Fast logo-oppføring i Småkraft-Nytt

  Ja

  Ja

  Ja

  Fast logo-oppføring på våre hjemmesider

  Ja

  Ja

  Ja

  Rabatt på tidligere utgaver av Småkraft-Nytt

  10 %

  15 %

  20 %

  Dersom det er spørsmål angående støttemedlemskap, eller om Småkraftforeninga generelt, ta kontakt med daglig leder Knut Olav Tveit (22518955 / knut.olav@smakraftforeninga.no).

  På forhånd takk!

   

  Med vennlig hilsen

  Knut Olav Tveit

  Daglig leder • Kalenderen:
  20/03-2018:
  Småkraftdagane 2018